Hotline: 0972 687 007 (08:00 AM - 08:00 PM)

Hệ thống quản lý phí đỗ xe trực tuyến
Thông tin hướng dẫn
- Chọn chung cư, nhập mã căn hộ và số điện thoại chủ căn hộ để tìm kiếm các hóa đơn liên quan.
- Sau khi tìm được hóa đơn liên quan, tick chọn các hóa đơn muốn thanh toán và click vào nút Đồng ý thanh toán.